hrmarketing.cz

Zásady ochrany osobních údajů

www.hrmarketing.cz

UrbanGO s.r.o., Sokolská 1095, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ: 13962108, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 357941 je provozovatelem webových stránek www.hrmarketing.cz (dále jen „webové stránky“). Zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují;

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost UrbanGO s.r.o., Sokolská 1095, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ: 13962108.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;

 2. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;

 3. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;

 4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;

 5. další osobní údaje: zejména údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s ním, a to včetně pozdějších aktualizací.

Jedná se o údaje sdělené např. při objednávce, komunikaci či přihlášení k odběru newsletteru a dále o údaje, které získáváme automaticky při procházení návštěvníka webovými stránkami.

Účel zpracování, právní základ a doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • Plnění smluvního vztahu

  • Právní základ: plnění smluvního vztahu, poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.

  • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu.

 • Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamací

 • Právní základ: Oprávněný zájem na možnosti komunikovat se zákazníky. Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu a následně po dobu 4 let od jeho skončení. V případě recenze či doporučení knihy je doba uložení dána dobou trvání souhlasu.

 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží

  • Právní základ: oprávněný zájem spojený s nevyjádřením nesouhlasu nebo souhlas. 

  • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání souhlasu. 

 • Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

  • Právní základ: souhlas / oprávněný zájem na přímém marketingu.

  • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. 

 • Zlepšování kvality zboží a služeb, analýzy návštěvnosti webových stránek a chování návštěvníků na webových stránkách

 • Právní základ: souhlas / oprávněný zájem na přímém marketingu.

 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu.

 • Ochrana práv, majetku či bezpečí

  • Právní základ: plnění zákonných povinností / oprávněný zájem na ochraně práv, majetku. 

  • Doba uložení: Doba uložení údajů je 4 roky od ukončení smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.

 • Účetní a daňové účely

  • Právní základ: plnění zákonných povinností.

  • Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

 • Plnění ostatních právních povinností

  • Jde např. o povinnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

  • Právní základ: plnění zákonných povinností.

  • Doba uložení: Údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy..

Zaměstnanci a zpracovatelé

Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům správce, kteří tyto údaje potřebují pro poskytování služeb. Všichni zaměstnanci jsou poučeni a pravidelně školeni v oblasti nakládání s osobními údaji. 

Správce dále předává osobní údaje zpracovatelům (obchodním partnerům a jiným příjemcům). Co se týče partnerů, správce spolupracuje pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým je správce zpřístupnil.

Jedná se o následující kategorie zpracovatelů:

 • partneři, kteří zajišťují přepravu zboží,

 • partneři, kterým správce poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webových stránek, chování na webových stránkách a obchodních konverzí,

 • partneři, kteří správci poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které správce pro služby využívá (IT služby a hosting, platební brány, atd.),

 • partneři, kteří zajišťují přímý marketing, a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým lze zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu,

 • orgány veřejné správy (orgány činné v trestním řízení či finanční úřady).

Předávání mimo EU

Předává-li správce osobní údaje ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii – Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činí tak pouze za předpokladu, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Evropská komise dosud uznala odpovídající úroveň ochrany v následujících zemích: Andorra, Argentina, Kanada (obchodní organizace), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay a USA (omezeno na rámec Privacy Shield).

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vede správce řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů může při realizaci práv využít kontaktní údaje správce, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, může správce uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 • Právo na přístup k osobním údajům

  • subjekt údajů má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má také právo k těmto osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti je správce oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

  • V případě, že se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává nepřesné či nepravdivé údaje, má právo požadovat jejich opravu. Rovněž má právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provede správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

 • Právo na výmaz

  • V případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li subjekt údajů, že byly zpracovávány protiprávně, má právo požadovat jejich výmaz.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

  • V případě, že subjekt údajů nemá zájem o úplný výmaz, může po správci požadovat omezení zpracování osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů

  • V případě, že subjekt údajů chce, aby správce jeho osobní údaje předal třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude správce moci žádosti vyhovět.

 • Právo vznést námitku

  • Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky bez zbytečného odkladu ukončí.

 • Právo kdykoliv odvolat souhlas

  • Pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

  • Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, pokud toto rozhodnutí má pro něj právní účinky nebo se ho významně dotýká obdobným způsobem.

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

  • Subjekt má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které si ukládá webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. Jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady základních internetových služeb. Cookies také umožňují, aby si webové stránky uložily preference a použily je při příští návštěvě. Pomocí cookies lze také shromažďovat statistické údaje o aktivitě uživatelů, například počet unikátních návštěvníků stránky za měsíc, které jsou pro provozovatele velmi cenné, neboť umožňují poskytovat kvalitnější a uživatelsky přívětivější služby. 

Cookies lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do doby, než ho uživatel zavře,

 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy v prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud nejsou manuálně odstraněny (doba uložení souborů cookies  závisí na nastavení samotné cookie a nastavení prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost webových stránek,

 • preferenční, které umožňují, aby si webové stránky zapamatovaly informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá, tyto cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,

 • analytické, které pomáhají s analýzou zážitku uživatelů webových stránek,

 • remarketingové, které se používají ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy,

 • konverzní, pro analýzu výkonu jednotlivých prodejních kanálů,

 • sledovací, které v kombinaci s konverzními pomáhají měřit výkon prodejních kanálů.

Správce používá také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu a reklamy na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech. 

Závěr

 

Právní předpisy i způsoby zpracování osobních údajů správcem se mohou měnit. V případě aktualizace těchto zásad umístí správce změny na webové stránky a bude subjekty údajů informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy to bude ukládat zákon, bude správce subjekty údajů informovat předem.