hrmarketing.cz

Obchodní podmínky

www.hrmarketing.cz

Jsme UrbanGO s.r.o., Sokolská 1095, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ: 13962108, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 357941. Nejsme plátci DPH.

Kontakt: hrmarketing@hrmarketing.cz

(dále jen „UrbanGO“)

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží nebo objednání školení a konzultací v internetovém obchodě „www.hrmarketing.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.hrmarketing.cz provozovaném UrbanGO (Prodávající/Dodavatel) a vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího/Dodavatele a Kupujícího/Objednatele.

Kupující/Objednatel před odesláním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o dodávce služeb, tedy jakékoliv smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek. 

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kniha HR marketing

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.1. Kupující provádí objednávání zboží přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak). Objednávka musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží) a počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

1.2. Ceny zboží jsou na webovém rozhraní uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

1.3. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

1.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

1.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

1.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, pokud by k tomu nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

1.7. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

1.8. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

1.9. Kupující může bez udání důvodu zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné.

1.10. Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku Kupujícího zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Platební a dodací podmínky

2.1. Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží. 

2.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zboží Prodávajícímu:

bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího,

bezhotovostně prostřednictvím platební karty,

bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), kdy:

je Kupující po výběru této metody a kliknutí na platební tlačítko své banky přesměrován na její internetové bankovnictví, prostřednictvím kterého odešle platbu; 

osobní údaje, které Kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran; zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Kontaktní údaje

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

2.3. Způsob platby kupní ceny zboží zvolí Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

2.4. Kupní cena zboží je splatná do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby = číslo objednávky. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

2.5. Prodávající expeduje zboží zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne připsání příslušné částky na svůj účet.

2.6. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

2.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

2.8. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

2.9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Odstoupení od kupní smlouvy

3.1. Kupující má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez povinnosti vrátit Prodávajícímu zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím a stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval.

 

Školení HR marketing

Úvodní ustanovení

1.1. Školení  je možné objednat prostřednictvím formuláře na webu www.hrmarketing.cz, po domluvě i jiným způsobem. Školení může mít podobu online i offline školení, tato specifikace je uvedena ve formuláři. Přijetí přihlášky potvrdí Dodavatel Objednateli na e-mail uvedený ve formuláři. 

Platební podmínky

2.1. Objednatel má možnost zaplatit cenu školení Dodavateli:

bezhotovostně převodem na účet Dodavatele,

bezhotovostně prostřednictvím platební karty,

bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), kdy:

je Objednatel po výběru této metody a kliknutí na platební tlačítko své banky přesměrován na její internetové bankovnictví, prostřednictvím kterého odešle platbu; 

osobní údaje, které Objednatel zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran; zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Kontaktní údaje

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

Po zaplacení v termínu se Objednatel stává účastníkem.

Zrušení účasti a storno poplatky

3.1. Zrušení účasti je možné prostřednictvím e-mailové adresy hrmarketing@hrmarketing.cz.

3.2. Storno poplatky za zrušení účasti na školení jsou následující:

a. při zrušení v období delším než 2 týdny před konáním školení vrátí Dodavatel 100 % ceny školení;

b. při zrušení v období 14 dnů před konáním školení je storno poplatek ve výši 100 % ceny školení, tedy vrácena nebude žádná částka. Po dohodě je možné převedení zaplacené částky na jiný termín školení.

Změna místa, termínu a zrušení školení

4.1. Ve výjimečných případech může Dodavatel změnit termín nebo místo konání školení. Pokud k tomu dojde, všichni účastníci budou kontaktování na e-mail. Pokud účastníkovi nové místo nebo termín nebude vyhovovat, Dodavatel vrátí zaplacenou cenu školení nebo si účastník může vybrat jiný termín, pokud na něm bude volné místo.

Autorská práva

5.1. Veškeré materiály, které účastníci na školení dostanou, jsou určené pouze ke studiu. Pokud by byly používány jiným způsobem a k jiným účelům, došlo by k porušení autorských práv Dodavatele. 

 

Konzultace HR marketingu

Úvodní ustanovení

1.1. Konzultaci je možné objednat prostřednictvím formuláře na webu www.hrmarketing.cz, po domluvě i jiným způsobem. Konzultace může mít podobu online i offline schůzky, a to na základě dohody mezi Dodavatelem a Objednatelem. Čas vymezený na konzultaci je 120 minut. Je možné objednávat najednou více konzultací. Přijetí přihlášky na konzultaci potvrdí Dodavatel Objednateli na e-mail uvedený ve formuláři.

Platební podmínky

2.1. Objednatel má možnost zaplatit cenu konzultace Dodavateli:

bezhotovostně převodem na účet Dodavatele,

bezhotovostně prostřednictvím platební karty,

bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), kdy:

je Objednatel po výběru této metody a kliknutí na platební tlačítko své banky přesměrován na její internetové bankovnictví, prostřednictvím kterého odešle platbu; 

osobní údaje, které Objednatel zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran; zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Kontaktní údaje

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

Po zaplacení v termínu se Objednatel stává účastníkem konzultace.

Zrušení účasti a storno poplatky

3.1. Zrušení účasti je možné prostřednictvím e-mailové adresy hrmarketing@hrmarketing.cz.

3.2. Storno poplatky za zrušení účasti na konzultaci jsou následující:

a. při zrušení v období delším než 2 týdny před konáním konzultace vrátí Dodavatel 100 % ceny;

b. při zrušení v období 14 dnů před konáním konzultace je storno poplatek ve výši 100 % ceny, tedy vrácena nebude žádná částka. Po dohodě je možné převedení zaplacené částky na jiný termín konzultace.

Změna místa, termínu a zrušení konzultace

4.1. Ve výjimečných případech může Dodavatel změnit termín konzultace. Pokud k tomu dojde, účastník konzultace bude kontaktován na e-mail. Pokud účastníkovi nový termín nebude vyhovovat, Dodavatel vrátí zaplacenou cenu konzultace nebo si účastník může vybrat jiný volný termín konzultace.

 

Mimosoudní řešení sporů

1.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2.1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 
 

Závěrečná ustanovení

1.1. V otázkách neupravených smlouvou a obchodními podmínkami (či komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

1.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající/Dodavatel prostřednictvím své výše uvedené e-mailové adresy, případně se může Kupující/Objednatel obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů.

1.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající/Dodavatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5. Prodávající a Kupující se výslovně dohodli, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi na základě těchto obchodních podmínek, spory, které vzniknou v souvislosti se smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spory řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2022.